X
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
baner

MenuReklamaInstytucje

1. ITB – Instytut Techniki Budowlanej
2. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO
3. POLSKIE JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE W ZAKRESIE
    DYREKTYW ZWIĄZANYCH Z OZNAKOWANIEM CE
1. ITB – Instytut Techniki BudowlanejProwadzi badania naukowe i prace rozwojowe aby zapewnić odpowiednią jakość polskiego budownictwa i chronić interesy użytkowników obiektów budowlanych.
Instytut posiada 14 akredytowanych w PCA laboratoriów badawczych, w których przeprowadzane są badania podstawowe materiałów i wyrobów budowlanych oraz badania dla potrzeb aprobacji i certyfikacji wyrobów, stanowiące podstawę do oznakowania krajowych wyrobów budowlanych znakiem B oraz wyrobów w obszarze Unii Europejskiej oznakowaniem CE.

Instytut uprawniony jest do:

 • udzielania aprobat technicznych (AT ITB) dla większości materiałów budowlanych i wyrobów z zakresu inżynierii elektrycznej;
 • udzielania europejskich aprobat technicznych (ETA);
 • wydawania certyfikatów:
 • uprawniających do znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym B, jakości Q-ITB, ekologicznym EKO-ITB, akustycznym A-ITB, jakości akustyki AQ-ITB, cieplnym C-ITB, jakości cieplnej CQ-ITB;


   • na usługi budowlane;
   • na systemy zarządzania: jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy, zintegrowane;
   • kompetencji personelu;
   • zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych;
   • realizacji zadań prowadzących do oznakowania CE wyrobów budowlanych w zakresie certyfikacji wyrobów, zakładowej kontroli produkcji i badań laboratoryjnych;Instytut, na zlecenie podmiotów gospodarczych, organów administracji rządowej oraz organów sadowniczych , wykonuje:

- oceny parametrów technicznych i wytrzymałościowych materiałów, wyrobów i elementów budowlanych;

- określenie sposobów zabezpieczeń zagrożonych obiektów oraz usuwania występujących uszkodzeń;

- ekspertyzy, opinie, orzeczenia techniczne;

- nadzory robót budowlanych;

- niezależne kontrole i odbiory robót budowlanych;

- konsultacje i doradztwo naukowo-techniczne;

 - szkolenia specjalistyczne;


Instytut upowszechnia wyniki prac badawczych, współpracuje z organizacjami naukowymi

i gospodarczymi, organizuje konferencje, seminaria i szkolenia. Aktywnie uczestniczy też

w działalności badawczej na forum międzynarodowym poprzez udział pracowników

w pracach organizacji naukowych, normalizacyjnych oraz oceniających wyroby budowlane.Oddziały ITB:

Instytut Techniki Budowlanej

adres: ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

tel. centrala: (022) 825-04-71

fax: (022) 825-52-86

e-mail: instytut@itb.pl


Instytut Techniki Budowlanej

adres: ul. Ksawerów 21

02-656 Warszawa

tel. centrala: (022) 843-14-71

fax: (022) 843-29-31


Instytut Techniki Budowlanej – Oddział Śląski

adres: al. Korfantego 191

40-153 Katowice

tel. : (032) 730-25-16

fax: (032) 730-25-22

e-mail: itb@itb.katowice.pl


Instytut Techniki Budowlanej – Oddział Wielkopolski

adres: ul. Taczaka 12

61-819 Poznań

tel. : (061) 853-76-29

fax: (061) 853-78-33

e-mail: sekretariat@itb.poznan.plwięcej informacji na stronie: www.itb.pl

2. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO


Jest to urząd pomagający Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, jako centralny organ administracji rządowej wykonuje zarówno zadania administracji architektoniczno-budowlanej, jak i nadzoru budowlanego we wszystkich obszarach budownictwa, z wyłączeniem budownictwa górniczego. Jest organem właściwym w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze postępowania administracyjnego, w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego.

Zadania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

 • pełni funkcję organu wyższego stopnia w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością;
 • kontrolowanie działania organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego;
 • prowadzenie centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych i osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej;
 • kontrola wprowadzonych do obrotu materiałów budowlanych oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie;
 • - prowadzenie Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (KWZWB), w którym gromadzone są dane i informacje dotyczące wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym "B", niezgodnych z wymaganiami ustawy;
 • zatwierdzanie wojewódzkich rocznych planów kontroli;
 • przedstawianie Prezesowi UOKiK do zaopiniowania okresowych planów kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych oznakowanych CE;
 • sporządzanie i przekazywanie Prezesowi UOKiK rocznych sprawozdań
 • z przeprowadzonych kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych oznakowanych CE;
 • prowadzenie kontroli spełniania przez wyroby zasadniczych wymagań i niezwłoczne informowanie Prezesa UOKiK o wynikach przeprowadzanych kontroli;
 • prowadzenie postępowań w sprawie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami i przekazywanie Prezesowi UOKiK informacji o wszczęciu i zakończeniu tych postępowań.


Administracja publiczna zajmująca się budownictwem działa w dwóch obszarach: administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
Wykonywana jest na szczeblach:

 • powiatowym – starosta i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

 • PINB podlega radzie powiatu, wojewodzie i staroście

 • wojewódzkim – wojewoda i Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

 • WINB podlega wojewodzie i Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

 • centralnym – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego


Obowiązki administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego:

- nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego;
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą;
- kontrola posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji;
- dokonywanie czynności kontrolnych, które stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego.


Zadania organów nadzoru budowlanego:

 • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
 • kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej;
 • badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;
 • współdziałanie z organami kontroli państwowej.


Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego:

województwo dolnośląskie
adres: ul. Purkyniego 1
50-155 Wrocław
tel: (071) 346-32-41
fax: (071) 343-01-58
e-mail: DWINB@poczta.onet.pl
www: www.winb.wroc.pl

województwo kujawsko-pomorskie
adres: ul. Zygmunta Augusta 16
85-082 Bydgoszcz
tel: (052) 584-01-10
fax: (052) 584-01-13
e-mail: winb@uwoj.bydgoszcz.pl
www: www.winb.uwoj.bydgoszcz.pl

województwo lubelskie
adres: ul. Karłowicza 4 (VII p.)
20-027 Lublin
tel: (081) 534-71-84
(081) 534-71-98
(081) 534-71-99
fax: nr wew. 27
e-mail: winb@nowanet.lub.pl
www: www.winb.in.lub.pl

województwo lubuskie
adres: ul. Kosynierów Gdyńskich 75
66-400 Gorzów Wlkp.
tel: (095) 711-54-63
(095) 711-56-53
fax: (095) 711-54-63
e-mail: winb@gorzow.com.pl
www: www.winb.gorzow.com.pl

województwo łódzkie
adres: ul. Traugutta 25 (XIV p.)
90-113 Łódź
tel: (042) 637-47-33
fax: (042) 639-98-79
e-mail: lwinb@wp.pl
www: http://www.lodz.uw.gov.pl/index.php3?str=258&id=141

województwo małopolskie
adres: ul. Przy Rondzie 6,
31-547 Kraków
tel: (012) 411-71-07
(012) 411-92-77
fax: (012) 411-12-46
e-mail: info@krakow.winb.gov.pl
www: http://www.krakow.winb.gov.pl/

województwo mazowieckie
adres: ul. Czereśniowa 98
02-456 Warszawa
tel: (022) 863-90-12
(022) 863-90-15
e-mail: kancelaria@maz.winb.gov.pl
www: http://www.maz.winb.gov.pl/

województwo opolskie
Adres: ul. Ozimska 19
45-082 Opole
tel: (077) 453-18-84,
(077) 441-44-15
(077) 441-44-16
e-mail: biuro@winb.opole.pl
www: dyrektor@winb.opole.pl

województwo podkarpackie
adres: ul. 8-go Marca 5 (parter)
35-065 Rzeszów
tel: (017) 852-78-29
fax: (017) 862-33-22
e-mail: biuro@winb.rzeszow.pl
www: www.winb.rzeszow.pl

województwo podlaskie
adres: ul. Handlowa 6
15-399 Białystok
tel: (085) 742-02-55
fax: (085) 742-21-38
e-mail: winb@etob.bialystok.pl
www: http://winb.pbip.pl/

województwo pomorskie
adres: Łąkowa 37/38
80-743 Gdańsk
tel: (058) 305-19-79
fax: (058) 305-19-71
e-mail: sekretariat@gda.winb.gov.pl
www: www.gda.winb.gov.pl/

województwo śląskie
adres: ul. Powstańców 41 a
40-024 Katowice
tel: (032) 207-79-39
fax: (032) 256-46-79
e-mail: -
www: winb.katowice.uw.gov.pl

województwo świętokrzyskie
od 26-28.II.2007
adres: ul. Jagiellońska 70 al. IX Wieków Kielc 3,
25-734 Kielce 25-516 Kielce
tel.: (041) 345-38-70
(041) 345-26-89
(041) 345-72-49
(041) 345-72-45
fax: -
e-mail: winbkielce@onet.pl
www: winbkielce.prot.pl

województwo warmińsko-mazurskie
adres: ul. Westerplatte 1
10-446 Olsztyn
tel: (089) 537-00-03
fax: (089) 537-00-08
e-mail: winb@olsztyn.winb.gov.plwww: olsztyn.winb.gov.pl

województwo wielkopolskie
adres: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań,
tel: (061) 854-11-53
fax: (061) 854-18-34
e-mail: winb-pn@poznan.uw.gov.pl
www: winb.poznan.bip-i.pl

województwo zachodniopomorskie
adres: ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
tel: (091) 43-03-250
(091) 43-03-351
fax: (091) 43-03-250
e-mail: -
www: server.szczecin.uw.gov.pl/bip/winb/

3. POLSKIE JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE W ZAKRESIE


DYREKTYW ZWIĄZANYCH Z OZNAKOWANIEM CE

Dyrektywy unijne dotyczące wytwarzania i obrotu wyrobami po wdrożeniu do prawa krajowego zastępują prawo państw członkowskich. Opracowane one zostały wg zasad zwanych Nowym Podejściem. Dyrektywy te zawierają zasadnicze wymagania stawiane wyrobom. Przykładowe szczegółowe rozwiązania techniczne zawarte są w przeznaczonych do dobrowolnego stosowania, zharmonizowanych z dyrektywami normach europejskich EN.
Wyroby podlegające dyrektywom i spełniające ich podstawowe wymagania muszą być oznakowane symbolem CE.
Obowiązkiem producenta jest zapewnienie, że wyrób wprowadzany przez niego na rynek Wspólnoty został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z Dyrektywami Nowego Podejścia.
Oznakowanie CE to deklaracja producenta, że jego produkt spełnia wymagania wszystkich koniecznych dyrektyw. Oznakowanie CE jest zwykle obowiązkowe i musi być umieszczone na wyrobie, zanim zostanie on wprowadzony na rynek lub oddany do użytku.

Poniżej zestawiono jednostki notyfikowane zajmujące się materiałami budowlanymi.


Jednostki notyfikowane:

IMBiGS
adres: ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa
tel.: (022) 843-27-03
(022) 853-21-76

INiG
adres: ul. Lubicz 25a
Kraków
tel.: (012) 421-00-33
- Instytut Techniki Budowlanej
adres: ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa
tel.: (022) 825-04-71

ITGiS
adres: ul. Dostawcza 1
93-231 Łódź
tel.: (042) 640-08-21

PCBC SA
adres: ul. Kłobucka 23A
02-699 Warszawa
tel.: (022) 647-05-07
(022) 464-52-44

PIAP - OCW
adres: al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
tel.: (022) 874-03-73

ZETOM Katowice
adres: ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17
Katowice
tel.: (032) 256-92 57


Laboratoria badawcze:

INiG
adres: ul. Lubicz 25a
Kraków
tel.: (012) 421-00-33

Instytut Techniki Budowlanej
adres: ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa
tel.: (022) 825-04-71

ITGiS
adres: ul. Dostawcza 1
tel.: (042) 640-08-21


Laboratoria pomiarowe:

INiG
adres: ul. Lubicz 25a
Kraków
tel.: (012) 421-00-33


Firmy doradcze i szkoleniowe:

BDG IZ
adres: ul. Radockiego 196/28
Katowice
tel.: (032) 206-57-47

CECE-Polska
adres: ul. Komornicka 56
60-101 Poznań
tel.: (061) 830-81-81

Jan Bystrzycki
adres; ul. H. Sienkiewicza 43 B
62-800 Kalisz
tel.: 0602-890-603

PJC
adres: Boh. II Armii WP 12
Zgorzelec
tel.: (075) 775-02-34
0608-412-620


Więcej na stronie: www.oznaczenie-ce.plNewsletter
Reklama